งานเลี้ยง Thank you party : We are one

เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2013 (Quacquarelli Symonds World University Rankings By Subject 2013) ของ Quacquarelli Symonds (QS) ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ QS ได้จัดอันดับให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในลำดับที่ 101-150 ของโลก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง ภาควิชาฯจึงได้จัดงานเลี้ยง Thank you party : We are one เพื่อเป็นการขอบคุณ ศิษย์เก่า ผู้สนับสนุนภาควิชา และบุคลกรของภาควิชาฯ โดยภายในงานได้มีการชมวีดิทัศน์ การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการแนะนำภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ของภาควิชาฯเพื่อใช้ในการพัฒนาภาควิชาต่อๆไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณเฑียน ริเวอร์ไซด์

ที่มา : ce.kmutt.ac.th

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมประจำปี 2556“ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับมอบทุนดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

ทุนพฤกษาประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “ทุนพฤกษา” ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนา จำนวน 4 ทุน ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จำนวน 4 คน คือ นางสาวเมธาวี พุ่มไสวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 นาย พลชัย เสวกราชสวัสดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 นายพิพัฒน์พล เพชรรัตน์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และนายณัฐพล มณีทุม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน พร้อมกันนี้ภาควิชาฯได้มอบของที่ระลึกแก่คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยมี ดร.บุญมี ชินนาบุญ เป็นตัวแทนภาควิชาฯ มอบของที่ละลึก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 The Second Thailand National Research Universities Summit : NRU SUMMIT II ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุลและคณะเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ของซุปราคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม