คอนกรีตพลังช้างครั้งที่14

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14 ณ บริเวณอาคารวิศวะวัฒนะระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี มจธ. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้แข่งขันและต้อนรับสู่การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่14 คุณ สยามรัฐสุทธานุกูล ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก และการแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย ซึ่งในปีนี้มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ทีม จาก 45 สถาบัน และ 2 หน่วยงาน โดยปีนี้ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่1และ2 คือ มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา ตามลำดับและผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีต่อ รศ.เอนก ศิริพานิชกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขา วิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)วาระ พ.ศ.2557-2560

นศ.โยธา ดูงานบริษัท ศุภาลัย จำกัด

ด้วยในปีการศึกษา 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2557 ดังนั้นภาควิชาจึงได้จัดให้นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 37 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศุภาลัย    แกรนด์ทาวเวอร์ และโครงการศุภาลัย พรีม่า ริว่า ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้บริหารจากบริษัทศุภาลัยกล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัทศุภาลัย ให้นักศึกษาทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนในโครงการสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการทำงานที่มีคุณภาพจากบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการดูงานในครั้งนี้ นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานต่อไป

ประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานคอนกรีต” ครั้งที่3

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานคอนกรีต”ครั้งที่3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมในงานคอนกรีตแก่วิศวกร ผู้ประกอบการในงานก่อสร้างและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เถ้าต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เถ้าถ่านหินซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เถ้าชีวมวลจากแหล่งต่างๆและข้อจำกัดในการใช้งาน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดพิธี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.วิเชียร ชาลีจาก มหาวิทยาลัยบูรพา และดร.รัฐพล สมนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นผู้บรรยาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 อาคารเรียนรวม 4 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิน 50 คน


ขอบคุณที่มา : ce.kmutt.ac.th

โครงการค่ายเยาวชนโยธาประจำปี 2556

สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมออกค่าย “โครงการค่ายเยาวชนโยธานักศึกษาใหม่” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556 ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมครั้งนี้มีการเดินทางไกล (นมัสการเสด็จกรมหลวงชุมพรฯ) การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เล่นน้ำทะเล ณ หาดเตยงาม เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเข้าชมสถานอนุรักษ์พันธุ์เตาทะเล และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และคณะอาจารย์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารวม 120 คน

การแข่งขันคอนกรีตระดับประเทศ การแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 14

จัดการการแข่งขัน“คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

“ปูนตราช้าง”  ร่วมกับ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”จัดการการแข่งขัน“คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1”ขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556  ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีโดยมีคุณพชร ภูวัฒนานุสรณ์ผู้อำนวยการการตลาดและขายลูกค้าผู้ผลิต Marketing Structural Business เป็นประธานในพิธีเปิด

“คอนกรีตพลังช้าง”เป็นการแข่งขันความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์ส่วนผสมและทำคอนกรีตให้มีค่ากำลังอัดตามเป้าหมาย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านคอนกรีตเทคโนโลยีให้กับวงการก่อสร้างและเป็นการยกระดับมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างของไทยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้  ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย และทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลกผู้ชนะเลิศทั้ง 2  ทีม  ได้รับทุนการศึกษามูลค่า
25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  เป็นความภาคภูมิใจกลับไป
นอกจากการจัดแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 1”  ปูนตราช้างยังชวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน   มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ“พลังช้างทำดีเพื่อชุมชน”   ชวนกันไปทำ  ”ลานเพลิน ซีแพค”   โดยการปรับปรุงพื้นบริเวณรอบองค์พระพุทธรูป ให้กับโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง จ. สระบุรี   อีกด้วย

“คอนกรีตพลังช้าง”  เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ  ที่ปูนตราช้างจัดขึ้นมานานกว่า 14ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ด้านคอนกรีตเทคโนโลยีแก่นักศึกษาภาควิชาก่อสร้างและโยธา ในระดับอาชีวศึกษาและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา ในระดับมหาวิทยาลัย   อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมโครงการอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ   เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ “ปูนตราช้าง” อีกทางหนึ่งด้วยความสำเร็จในของ “คอนกรีตพลังช้าง” เกิดจากการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ   รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ

ซึ่งได้แก่  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้ร่วมจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง  ในระดับอาชีวศึกษา   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี    ผู้ร่วมจัดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาในการดำเนินโครงการ “คอนกรีตพลังช้าง”  นอกจากการให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยีแก่คณาจารย์และนักศึกษาแล้ว  “ปูนตราช้าง”  ยังจัดให้มีการแข่งขันเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบสูตรผสมของคอนกรีตให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การแข่งขันจัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกำลังสูงตามเป้าหมาย และ  ประเภทกำลังตามเป้าหมายรักษ์โลกโดยการแข่งขันจะเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สูตรการผสมคอนกรีต ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุผสมคอนกรีตชนิดต่างๆ อาทิ ปูนตราช้าง ทราย หิน และน้ำ และวัสดุเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดที่ใกล้เคียงค่าที่กำหนดไว้ที่สุดดังนั้นในการแข่งขันจึงต้องมีการออกแบบส่วนผสม การตรวจส่วนผสม วิธีการหล่อก้อนปูนเทคนิคการบ่มก้อนปูนตลอดจนการกดก้อนปูนเพื่อหาค่ากำลังอัดแล้วนำมาตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างสรรค์ส่วนผสมที่เป็นวัสดุเหลือใช้ (Recycled) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เข้ามาใช้ในการแข่งขันประเภทกำลังอัดตามเป้าหมายรักษ์โลก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ SCG ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป  จะจัดการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง อุดมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 14”  ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 นี้  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

ขอบคุณที่มาข่าวสาร : www.bangkokbiznews.com

เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2556

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2556 เพื่อร่วมเป้นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมประลองความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
2. การแข่งขันตอบคำถาม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
3. การแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ชุมชน สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติ่มและดาวน์โหลดคู่มือใบสมัครได้ที่ Web site: http://www.scbchallenge.com/
หรือสอบถามที่ โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้”
ตู้ ปณ.1117 ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311
โทรศัพท์: 087-695-4050,02-652-1128-9 โทรสาร: 02-652-1159