ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทำบุญภาคประจำปี 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปีขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม โดยในช่วงเวลา 9.00น. ได้มีพิธีของทางศาสนาอิสลาม ทางภาควิชาฯได้เชิญลาแบ จำนวน 8 ท่านมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชาและในช่วง 10.30น.ได้มีพิธีทำบุญของทางศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสังฆทาน และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ คณะอาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ภาควิชารวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บุคลากรของภาควิชาที่ล่วงลับไปแล้ว

 

 

รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2557

Attachment Size
Civil Camp 78.pdf 110.97 KB

เจ้าหน้ากรมโยธาธิการประเทศลาวเยี่ยมชมภาคฯโยธา

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองประเทศลาว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาฯ จากนั้นก็รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ การจัดระบบการจารจรและระบบขนส่ง โดยมี ดร.วศิน เกียรติโกมล และรศ.ดร.ธวัชชัย เหล่าศิริหงส์ทอง เป็นผู้บรรยาย และในช่วงบ่ายก็ได้เยี่ยมชนห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ท้ายสุด เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจากประเทศลาวได้มอบของที่ระลึกแก่ภาควิชาฯ โดยมีรศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้รับมอบ

ภาควิชาโยธาแสดงความยินดีแด่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรม ธุรกิจพลังงาน คุณสมนึก บำรุงสาลี (โยธา รุ่นที่ 18) มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา มจธ.รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาปัจจุบัน ซึ่งมีหัวข้อเรื่องว่า “ก้าวอย่างไรให้สำเร็จ” โดยมีเนื้อสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตั้งแต่สมัยวัยเด็ก วัยเรียน จนกระทั่งวัยทำงาน และประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา กว่าจะมาเป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคนปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หลังจากบรรยาย ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดงานแสดงความยินดี แด่ คุณสมนึก บำรุงสาลี ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี รวมทั้งเพื่อนสมาชิกศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กล่าวตอนรับและแสดงความยินดีอย่างเป็นกันเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม 2b-kmutt : Civil Camp

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 8

โดยขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับมาภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 นี้
สามารถ Scan แบบตอบรับและส่งมาได้ที่ angkanarat.kan@kmutt.ac.th
หรือส่งมาทางโทรสาร 02-427-9063

แบบตอบรับ

ปลื้ม ! บางมดแชมป์ไทยสมัยที่ 2 อันดับมหาวิทยาลัยโลก 2013-2014

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยและอันดับสามของอาเซียน ประจำปี 2013-2014
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับโลกของ THE ในปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากปีที่แล้ว และอันดับได้เลื่อนสูงขึ้นจากกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับที่ 351-400 มาอยู่ในกลุ่ม 301-350 อีกด้วย

Ref :
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://blog.eduzones.com/tonsungsook/115486

สัมมนาประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จะจัดสัมมนาประจำปี 2556 เรื่อง “การดำเนินงานในปี 2556 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2557” ในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการสัมมนาเป็น 6 หัวข้อได้แก่ ด้านนโยบาย แผนงาน และการเงิน ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับภารกิจการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนาภาควิชาอีกต่อไป

พิธีไหว้ครู ประจำปี 56

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี ศ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งในปีนี้ได้มีการมอบทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2556 และทุน ITCE Platinum ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือภาควิชาฯอีกด้วย โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 180 คน