ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานของนักศึกษา เพื่อแสดงในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (KMUTT Triple I Fair 2014)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานของนักศึกษา เพื่อแสดงในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (KMUTT Triple I Fair 2014)  รายละเอียดเพิ่มเติม

นศ.ชั้นปีที่ 4 ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์และใช้ความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไป การแข่งขันดำเนินการโดยการศึกษาและแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ และทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอภายในระยะเวลา 2.5 ชั่วโมง แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการ และตอบคำถามอีกทีมละ 15 นาที แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งตัวแทนได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน รางวัลมี 4ระดับ กล่าวคือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ ไวยชิตา นางสาวสวรรยา ดารารัตน์ และนายสัณฐิติ ทรรพวสุ ได้รางวัลเหรียญเงิน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก

ติดอันดับ 2ปี ซ้อน QS World University Rankings

QS World University Rankings by Subject 2014 – Engineering – Civil & Structural

ในอันดับที่ 101-150 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ติดเพียงสองแห่งเท่านั้น คือ
– Chulalongkorn University
– King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ca2ts
cats

Rankings

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

ตามที่ คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการได้จัดทำโครงการรางวัลนักวิจัยดาวรุ่งมจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกยองอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 จำนวน 4 ท่านซึ่ง 1ใน4ท่านมีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีมาด้วย ณ ที่นี้ อ่านต่อเพิ่มเต็ม

 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บรรยายให้ความรู้ นศ.โยธา

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทางบริษัทมีความต้องการที่จะขยายธุรกิจ และเปิดโครงการใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน และได้บรรยายพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานของทางบริษัทฯ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการรับ นักศึกษาเพิ่งจบใหม่หรือใกล้จบ รับเข้าทำงานกับทางบริษัทฯ เมื่อจบการบรรยายได้มีการให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับนัดสัมภาษณ์งาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202

วศ.โยธาจัดงานเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาวิชาร่วมเสวนาจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล รศ.ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง และผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เป็นพิธีกรร่วมวงสทนา โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้ง 50 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (Active Recruitment)
active re.jpg

ภาควิชาวศ.โยธา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”ประจำปี พุทธศักราช 2556 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรรางวัล เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 ณ. อาคารใหม่สวนอัมพร