โครงการค่ายเยาวชนโยธาประจำปี 2554

สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมออกค่าย “โครงการค่ายเยาวชนโยธานักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารวมกว่า 120 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และคณะอาจารย์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

Credit : ce.kmutt.ac.th

แรกพบมดโยธา 2554

โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ทราบถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯและภาควิชาวิศวกรรมโยธารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่นักศึกษา อาจารย์และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 07.30-16.30 น.ณ อาคารเรียนรวม5

(ใหม่) ระบบเว็บบอร์ด

ทางทีมงานเว็บไซต์ของเราได้พัฒนาและจัดทำระบบเว็บอร์ดขึ้น ซึ่งใช้งานได้ง่าย
และมีประโยชน์ต่อ นักศึกษาในการใช้เป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือสนทนาปรึกษาหารือ ให้หัวข้อต่างๆ
สมัครสมาชิก

 

Developed and improved by Kanz Scofield

ระบบแจ้งเตือนการบ้าน

ทางทีมงานเว็บไซต์ของเราได้พัฒนาและจัดทำระบบแจ้งเตือนการบ้านขึ้น ซึ่งใช้งานได้ง่าย และมีประโยชน์ต่อ นักศึกษา

 

 

Developed and improved by Kanz Scofield

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ชมรมวิชาการ ภาควิศวกรรมโยธา

ขณะนี้เว็บอยู่ในช่วงทดสอบ หากมีผิดพลาดประการใด หรือหากต้องการส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาเสนอแนะทิ้งไว้