วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนางานศึกษาวิจัยให้ดีขึ้นและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การประกวดฯ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ) มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 8 กลุ่ม ผลการประกวดประจำปีการศึกษา 2556 นี้ปรากฏว่า นักศึกษาจาก มจธ. ประกอบด้วย นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ นางสาวชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ และนายพสธร วีระกุล ได้รางวัลเหรียญเงิน จากโครงงานวิจัย “พฤติกรรมการรับน้ำหนักของดินเหนียวผสมซีเมนต์เสริมแรงด้วยวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ในแนวราบ”

 

ภาพที่ 1นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจากสถาบันต่างๆ ถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน

 

ภาพที่ 2นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ นางสาวชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ และนายพสธร วีระกุล ได้รางวัลเหรียญเงิน