เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1และกิจกรรมBYE NIORให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น51และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น54 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน