ขอขอบคุณบริษัทสิราลัย (เจ้าของโครงการ) บริษัท สโตนเฮนจ์ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง) และ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย เดเวล้อปเมนท์ (ผู้ก่อสร้าง) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี จำนวน 38 คน เข้าดูงานขุดลึกด้วยระบบกำแพงกันดิน และงานฐานรากเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารชุด คอนโดมีเนียม Than Living Resident เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาวิศวกรรมฐานราก โดยมีผู้จัดการบริหารโครงการและวิศวกรผู้ควบคุมงานบริษัท สโตนเฮนจ์ บรรยายให้ความรู้การก่อสร้างและอธิบายสภาพหน้างานแก่นักศึกษา