เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา ตังคะวชิระนนท์ จากบริษัท Systra MVA(Thailand) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งมากกว่า 30 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากภายในห้องเรียนและเป็นการได้รับข้อมูลความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากการปฎิบัติงานจริงมาถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องสัมนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ห้อง C04-202) กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน