เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย” โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ว่ากว่าจะมาถึงจจุดที่เรียกว่านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นมาอย่างไร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และงานวิจัยที่ท่านได้ทำการวิจัย โดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง หลังจากบรรยายเสร็จ ได้มีคณาจารย์ภาควิชา เจ้าหน้าที่ และลูกศิษย์มอบของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วีดิโอประกอบการบรรยาย 1

วีดิโอประกอบการบรรยาย 2

เอกสารประกอบการบรรยาย

วีดิโอการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดามาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”