ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิ ซิเมนต์ไทย จำกัด ประจำปี การศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม