ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานของนักศึกษา เพื่อแสดงในงานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (KMUTT Triple I Fair 2014)  รายละเอียดเพิ่มเติม