คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเชิงวิเคราะห์และใช้ความรู้ทางด้านวิชาวิศวกรรมปฐพีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไป การแข่งขันดำเนินการโดยการศึกษาและแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ และทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอภายในระยะเวลา 2.5 ชั่วโมง แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการ และตอบคำถามอีกทีมละ 15 นาที แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งตัวแทนได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น โดยมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน รางวัลมี 4ระดับ กล่าวคือ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ ไวยชิตา นางสาวสวรรยา ดารารัตน์ และนายสัณฐิติ ทรรพวสุ ได้รางวัลเหรียญเงิน