ตามที่ คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการได้จัดทำโครงการรางวัลนักวิจัยดาวรุ่งมจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกยองอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 จำนวน 4 ท่านซึ่ง 1ใน4ท่านมีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีมาด้วย ณ ที่นี้ อ่านต่อเพิ่มเต็ม