เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาวิชาร่วมเสวนาจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล รศ.ดร. ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง และผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เป็นพิธีกรร่วมวงสทนา โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้ง 50 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202