นักศึกษา มจธ. ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพีของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนางานศึกษาวิจัยให้ดีขึ้นและนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การประกวดฯ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. (รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ) มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 8 กลุ่ม ผลการประกวดประจำปีการศึกษา 2556 นี้ปรากฏว่า นักศึกษาจาก มจธ. ประกอบด้วย นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ นางสาวชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ และนายพสธร วีระกุล ได้รางวัลเหรียญเงิน จากโครงงานวิจัย “พฤติกรรมการรับน้ำหนักของดินเหนียวผสมซีเมนต์เสริมแรงด้วยวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ในแนวราบ”

 

ภาพที่ 1นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจากสถาบันต่างๆ ถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน

 

ภาพที่ 2นางสาวพิชญา เลิศพิบูลย์กิจ นางสาวชุติภัทร์ ฝอยหิรัญ และนายพสธร วีระกุล ได้รางวัลเหรียญเงิน

วศ.โยธา จัดกิจกรรม BYE NIORและกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป 57

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1และกิจกรรมBYE NIORให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น51และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น54 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานขุดลึกอาคารสูง

ขอขอบคุณบริษัทสิราลัย (เจ้าของโครงการ) บริษัท สโตนเฮนจ์ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง) และ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย เดเวล้อปเมนท์ (ผู้ก่อสร้าง) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี จำนวน 38 คน เข้าดูงานขุดลึกด้วยระบบกำแพงกันดิน และงานฐานรากเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารชุด คอนโดมีเนียม Than Living Resident เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาวิศวกรรมฐานราก โดยมีผู้จัดการบริหารโครงการและวิศวกรผู้ควบคุมงานบริษัท สโตนเฮนจ์ บรรยายให้ความรู้การก่อสร้างและอธิบายสภาพหน้างานแก่นักศึกษา

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย” โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ว่ากว่าจะมาถึงจจุดที่เรียกว่านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นมาอย่างไร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และงานวิจัยที่ท่านได้ทำการวิจัย โดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง หลังจากบรรยายเสร็จ ได้มีคณาจารย์ภาควิชา เจ้าหน้าที่ และลูกศิษย์มอบของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วีดิโอประกอบการบรรยาย 1

วีดิโอประกอบการบรรยาย 2

เอกสารประกอบการบรรยาย

วีดิโอการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดามาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

 

 

บรรยายหัวข้อ “วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วิชาชีพด้านวิศวกรรมขนส่ง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา ตังคะวชิระนนท์ จากบริษัท Systra MVA(Thailand) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งมากกว่า 30 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมระบบขนส่ง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากภายในห้องเรียนและเป็นการได้รับข้อมูลความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากการปฎิบัติงานจริงมาถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องสัมนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 (ห้อง C04-202) กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดา มาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย” โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ว่ากว่าจะมาถึงจจุดที่เรียกว่านักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นมาอย่างไร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และงานวิจัยที่ท่านได้ทำการวิจัย โดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง หลังจากบรรยายเสร็จ ได้มีคณาจารย์ภาควิชา เจ้าหน้าที่ และลูกศิษย์มอบของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติ แก่ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วีดิโอประกอบการบรรยาย 1

วีดิโอประกอบการบรรยาย 2

เอกสารประกอบการบรรยาย

วีดิโอการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “จากอาจารย์ธรรมดามาเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ”

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานขุดลึกอาคารสูง

ขอขอบคุณบริษัทสิราลัย (เจ้าของโครงการ) บริษัท สโตนเฮนจ์ (ผู้ควบคุมการก่อสร้าง) และ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย เดเวล้อปเมนท์ (ผู้ก่อสร้าง) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี จำนวน 38 คน เข้าดูงานขุดลึกด้วยระบบกำแพงกันดิน และงานฐานรากเสาเข็ม โครงการก่อสร้างอาคารชุด คอนโดมีเนียม Than Living Resident เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาวิศวกรรมฐานราก โดยมีผู้จัดการบริหารโครงการและวิศวกรผู้ควบคุมงานบริษัท สโตนเฮนจ์ บรรยายให้ความรู้การก่อสร้างและอธิบายสภาพหน้างานแก่นักศึกษา

โครงการ2B-KMUTT รุ่นที่ 11

โครงการ 2B-KMUTT เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับเยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตทั้งยังทำให้นักเรียนในระดับมัธยมได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 10 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 11 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 200 คน โดยได้มาทำกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 21 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนที่มาเข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมสังคม และได้เห็นสังคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้องๆนักเรียนได้ใช้กิจกรรมครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเรียนด้วย

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิ ซิเมนต์ไทย จำกัด ประจำปี การศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิ ซิเมนต์ไทย จำกัด ประจำปี การศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รายละเอียดเพิ่มเติม